ПРАВИЛНИК НА МЛАДЕЖКА

ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СГБ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ е граждански съюз на млади глухи членове на Съюза на глухите в България /СГБ/.

 2. Младежката организация към СГБ /МОСГБ/ не е юридическо лице. Тя осъществява своята дейност в съответствие с Устава на Съюза на глухите в България.

 3. Младежката организация е доброволна организация на младежи от Районните организации /РО/ в страната, които са към СГБ. Тя извършва общественополезна дейност.

 

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

 1. Адресът на младежката организация е, където съответно е и седалището на Централното управление на СГБ: 1000 гр. София, ул. „Денкоглу” 12-14

 

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ

 1. Да подпомага и съдейства на младежите с увреден слух в страната с цел интегрирането им в обществото. Да работи за повишаване на социалната ангажираност на младите хора.

 2. Активно да подпомага СГБ по отношение на подобряване качеството на образованието на нечуващите младежи.

 3. Да привлича и организира младежи за активно участие при изпълнението на общосъюзните и младежки годишни програми, както на РО, така и в национален мащаб.

 4. Да подкрепя дейността на младежките организации по РО, като постоянно ги информира за актуални въпроси и задачи.

 5. Да проучва проблемите на младежите и своевременно да търси начини за тяхното решаване, като информира и търси съдействието на СГБ и ако се налага и на Европейския съюз на глухите младежи.

 6. Да членува в EUDY и младежките инициативи към WFD.

 7. Да обогатява своята дейност и да поддържа връзки с местни младежки организации за обмен на опит на национално ниво, а така също и с международни младежки организации.

 8. Да информира гражданите, за проблемите на младите хора, както за техните постижения чрез в.”Тишина”, БНТ „Специализираното предаване за граждани с увреден слух” и други медии.

 

IV. ЧЛЕНСТВО В МОСГБ

 1. Членството на Младежката организация е доброволно. Член може да бъде всеки младеж с увреден слух, навършил 16 години до 30-годишна възраст, който е редовен член на СГБ с платен съюзен членски внос за съответната година.

 2. В МО могат да членуват и чуващи младежи, които са редовни членове на СГБ с платен съюзен членски внос за съответната година и които имат желание доброволно и активно да се включват в дейността и.

 3. Членуването се удостоверява с членската карта на СГБ.

 4. Членството в МО се прекратява при отказ от членство в СГБ и съгласно клаузите на Устава на СГБ.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОСГБ

 1. Членовете имат право:

а/ да гласуват навършилите пълнолетие 18-годишни и младежите до 30 г. и да бъдат избирани в структурите на МОСГБ;

б/ да участват в дейностите, както на МО, така и в СГБ, а така също да бъдат информирани за решения, проекти и резултати;

в/ да правят предложения, наблюдения и да се борят за въпроси, свързани с работата на МО и да изискват тяхното решаване;

г/ да участвуват в срещи, семинари и други мероприятия на МОСГБ и EUDY.

 1. Членовете са длъжни да:

а/ да участвуват в мероприятията на МОСГБ;

б/ да плащат ежегодно съюзния членски внос;

в/ да се абонират за в.”Тишина”;

г/ да съобщават промяната на адреса си;

д/ спазват Устава на СГБ.

 

VI. Организационна структура на МОСГБ

 1. Общо национално младежко събрание.

 2. Национален съвет на Младежката организация към Съюза на глухите в България (МОСГБ).

 3. Районен младежки съвет (РМС).

 4. Мандатността на председателите на МОСГБ и РМС е 2 (две) години. Те могат да бъдат избирани до два последователни мандата, считано от Общото национално младежко събрание през месец септември 2011 г.

 5. Мандатността на членовете на МОСГБ и РМС е две години.

 6. Всички органи на МОСГБ и РМС се избират с явно или тайно гласуване.

 

VII. ОБЩО НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СЪБРАНИЕ

 1. Общото национално младежко събрание е върховният орган на МОСГБ и се провежда един път годишно.

 2. Датата за провеждане на Общото национално младежко събрание се обявява най-малко един месец преди обявяването и.

 3. В Общото събрание участвуват младежи, които са представители на младежките организации към РО. Броят на представителните групи се определя от Националния съвет на МОСГБ. Събранието е редовно, ако има обикновено болшинство.

 4. Общото събрание обсъжда основно в дневния си ред:

а/ Отчетния доклад на Националния младежки съвет;

б/ Програмата за следващата година;

в/ Утвърждава, изменя и допълва Правилника на МОСГБ;

г/ Гласува броя и освобождава членовете на Националния съвет на МОСГБ;

 

VIII. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА МОСГБ

 1. Националният съвет на МОСГБ е изпълнителен орган. Съвета ръководи работата на Младежката организация между Общите събрания.

 2. Националния младежки съвет се състои от 5 члена.

 3. Съвета разработва програмите за дейността си, изготвя отчетите си, ръководи и управлява дейността на МОСГБ.

 4. Председателят на МОСГБ ръководи Общите събрания. В случай на заболяване или други причини, той бива заместван от заместник председателя.

 5. Националният младежки съвет провежда заседанията си най-малко по едно на три /3/ месеца по утвърден годишен план-график с дневен ред, който може да се допълва с актуални належащи теми.

 

IX. РАЙОНЕН СЪВЕТ НА МОСГБ

 1. Районният младежки съвет /РМС/ е изпълнителен орган. Съвета ръководи работата на Районната младежка организация между годишните събрания.

 2. Районният младежки съвет се състои от 3-5 члена, които се избират на отчетно-изборно събрание на младежите, което предшествува Общото отчетно-изборно събрание на РО.

 3. РМС разработва ежегодни програми за дейността си, отчетите си, ръководи и управлява младежката дейност.

 4. РМС провежда най-малко по едно заседание на три месеца.

 5. Председателя ръководи младежките събрания. В случай на заболяване или други причини, той бива заместван от заместник председателя.